niedziela, 21 styczeń 2024 12:49

Mediacje w sprawach rodzinnych- na czym polegają?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
mediacje w sprawach rodzinnych mediacje w sprawach rodzinnych Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Konflikty rodzinne bywają trudne do rozwiązania. W sytuacjach, gdy strony konfliktu nie potrafią dojść do porozumienia z pomocą przychodzi mediator.

Co to jest mediacja w sprawach rodzinnych?

Mediacja w sprawach rodzinnych to inaczej mówiąc, proces poszukiwania rozwiązania konfliktu rodzinnego z pomocą niezależnego mediatora. Strony konfliktu dobrowolnie uczestniczą w tym procesie, a jego celem jest osiągnięcie porozumienia stron, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. Podstawy prawne mediacji są uregulowane w polskim prawie, dlatego istnieje możliwość stosowania mediacji w postępowaniu sądowym i pozasądowym. Mediator jest osobą wykwalifikowaną, doświadczoną w zakresie mediacji, a do tego znającą specyfikę konfliktów rodzinnych. Rolą mediatora jest wypracowanie rozwiązanie konfliktu poprzez identyfikację problemu i pomoc w komunikacji między stronami. Mediatora można wybrać samodzielnie, a może wyznaczyć go także sąd. Jeżeli mediator uznaje, że nie będzie w stanie rozwiązać sporu, może odmówić prowadzenia mediacji. Charakterystyczna dla procesu mediacji jest atmosfera współpracy i wzajemnego szacunku, a także zaufania pomiędzy stronami. Bardzo często zdarza się, że mediacja przynosi realne korzyści i poprawę relacji rodzinnych, które są przecież bezcenne. 

Mediacja sądowa i pozasądowa

Mediacja w ramach postępowania sądowego, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się przed sądem, na wniosek stron bądź z inicjatywy sądu. Jest to bardziej formalna postać mediacji. Mediacja pozasądowa natomiast jest podejmowana zanim jeszcze sprawa trafi do sądu. Jest to bardziej nieformalna forma mediacji. Obie jednak mają ten sam cel- rozwiązanie konfliktu i osiągnięcie porozumienia między stronami. 

Mediacja w sprawach dotyczących sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej

Mediacja dotycząca sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktu z dziećmi, rolą mediatora jest pomoc w wypracowaniu kompromisu i wspólnego stanowiska w sprawie opieki nad dziećmi. Z mediacji warto skorzystać m.in. wówczas, gdy rodzice nie potrafią współpracować w sprawach związanych z dziećmi. Dla dobra dzieci warto skorzystać z pomocy mediatora, który nakieruje strony na rozwiązanie korzystne dla wszystkich. 

Jak przebiega proces mediacji?

Postępowanie mediacyjne odbywa się podczas posiedzenia mediacyjnego. Muszą być na nim obecne strony konfliktu oraz mediator. Posiedzenie ma na celu identyfikację problemów, komunikacji i negocjacje. W większości przypadków udaje się dojść do porozumienia. Jeżeli jednak mediator stwierdzi, że strony nie są w stanie wypracować kompromisu, nie dochodzi do wszczęcia mediacji. Po uzyskaniu porozumienia, strony zawierają tzw. ugodę w sprawach rodzinnych. Taka ugoda ma moc prawną, czasami wymaga zatwierdzenia przez sąd. Zawiera konkretne warunki rozwiązania konfliktu. Jeżeli sąd zatwierdzi ugodę, nabierze ona mocy prawnej ugody sądowej. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu sąd odmówi zatwierdzenia ugody, np. gdy jest ona niezgodna z zasadami współżycia społecznego, strony mogą próbować kolejnych mediacji bądź skierować sprawę do sądu.

Jakie zalety ma mediacja?

Mediacja w sprawach rodzinnych jest nieocenioną pomocą w rozwiązywaniu sporów rodzinnych. Jej zaletą jest fakt, że zwykle jest ona tańsza i szybsza niż proces sądowy. Poza tym, w przypadku mediacji strony mają znacznie większą kontrolę nad procesem niż w przypadku postepowania sądowego. Warto również zaznaczyć, że mediacja jest procesem poufnym, a mediator musi dotrzymywać obowiązku zachowania tajemnicy mediacji, dlatego żadne informacje czy fakty wymieniane podczas posiedzenia mediacyjnego nie mogą zostać ujawnione publicznie. Sama istota mediacji zakłada znalezienie porozumienia, jest więc szansą na poprawę relacji i zadowolenie stron ze znalezienia kompromisu. 

Mediacja, arbitraż i negocjacja

Mediacja polega na pomocy mediatora, który ułatwia komunikację, wspiera w poszukiwaniu rozwiązania problemy, ale nie podejmuje decyzji i nie narzuca konkretnego rozwiązania. Innym sposobem rozwiązywania konfliktów jest arbitraż, czyli proces, w którym spór jest rozwiązany przez jednego lub więcej arbitrów. Arbitraż prowadzi do wiążącej decyzji- wyroku arbitrażowego, który może być egzekwowany nawet na drodze sądowej. Arbitraż z zasady nie dotyczy sporów rodzinnych, a inwestycyjne, handlowe czy międzynarodowe. Trzecim sposobem na rozwiązywanie konfliktów są negocjacje, który proces, w którym strony komunikują się ze sobą w celu osiągnięcia porozumienia. W negocjacji nie ma mediatora, a strony samodzielnie szukają płaszczyzny porozumienia.

Ile zarabia mediator?

Wiele osób zastanawia się, ile za przeprowadzenie mediacji zarabia mediator. Wynagrodzenie mediatora jest ustalane indywidualnie z klientem zanim jeszcze odbędzie się pierwsze posiedzenie mediacyjne. Poza wynagrodzeniem mediatora za pracę, często do kosztów mediacji dolicza się zwrot wydatków np. kosztów podróży, zakwaterowania czy wynajmu pomieszczenia na spotkanie mediacyjne. To jednak również jest ustalane na etapie zawierania umowy z mediatorem przed przeprowadzeniem mediacji. Zwykle, za pierwsze posiedzenie mediatora w sprawach niemajątkowych, jego wynagrodzenie wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie i 100 zł za każde kolejne, ale całkowite wynagrodzenie nie może przekroczyć 450 zł. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wysokość wynagrodzenia mediatora to 1% wartości przedmiotu sporu, minimum 150 zł i maksimum 2000 zł za całość postępowania. 

Więcej informacji przeczytać można na stronie https://mediana.sos.pl/baza-wiedzy/mediacja-w-sprawach-rodzinnych/.