środa, 09 październik 2019 09:25

Split Payment

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Split payment Split payment

Już od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) stanie się obowiązkowy dla wybranej grupy przedsiębiorców.

Mowa m.in. o podatnikach, którzy do tej pory stosowali krajowe odwrotne obciążenie.

Czym jest mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie zakładające, iż każdy podatnik będzie posiadał dwa rachunki bankowe: rachunek podstawowy i rachunek VAT. Rachunek VAT zostanie wydzielony przez bank w ramach rachunku podstawowego.

Należności trafiające na rachunek podatnika będą dzielone na kwotę netto oraz podatek VAT. Kwota netto pozostanie na rachunku podstawowym, natomiast kwota podatku VAT trafi na rachunek VAT.

Od 1 listopada 2019 r. stosowanie mechanizmu podzielonej płatności zyska status obowiązkowego w przypadku, gdy:

  • jednorazowa kwota transakcji przekraczać będzie kwotę 15 000 zł bądź też równowartość tej kwoty w obcej walucie,

  • przedmiotem transakcji są towary wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT dołączonym do projektu, a więc m.in. węgiel kamienny, węgiel brunatny (lignit), koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych etc. Łącznie split payment obejmie 150 grup towarów i usług.

 

Dostęp do środków na rachunku VAT

Chociaż kwoty zgromadzone na rachunku bankowym VAT należą do podatnika podatku VAT, to jednak nie będzie on miał możliwości swobodnego dysponowania opisywanymi środkami. Kwoty te mogą być przeznaczone na zapłatę składek ZUS, podatku VAT od importu, akcyzy, cła oraz podatku dochodowego.

Warto dodać, iż ustawodawca przewidział możliwość wypłacenia środków na rachunek podatnika. W tym celu wspomniany podatnik musi złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego.

Co ciekawe, za uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT trzeba wnieść opłatę skarbową w wysokości 30 zł. Nawet jeżeli początkowo urząd zwolni środki bez pobierania opłaty, to może on upomnieć się o takowe w przyszłości.

Sama opłata powinna zostać uiszczona na rachunek właściwego organu, natomiast dowód wpłaty należy załączyć do wniosku o uwolnienie pieniędzy składanego naczelnikowi urzędu skarbowego.

Ministerstwo Finansów przyznało jednak, iż możliwość pobierania opłaty stanowi błąd ustawodawcy. W związku z powyższym opłata skarbowa za uwolnienie środków z rachunku VAT zostanie zlikwidowana 1 listopada 2019 r.

Sankcje

Jeżeli podatnik podatku VAT zobowiązany do uiszczenia płatności za pomocą metody podzielonej płatności pokryje należność w innym sposób, wówczas zostanie nałożona na niego sankcja w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku na fakturze, której dotyczy dana płatność.

Opisana sankcja będzie stosowana także w przypadku podatników, którzy nie umieszczą na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.

Wprowadzenie obowiązkowego split payment wiąże się z koniecznością dostosowania systemów księgowych do nowych przepisów.

Takim narzędziem umożliwiającym spełnienie nowych wymogów jest program firmy Hogart - Split Payment. Jest to sprawdzone rozwiązanie zintegrowane z większością systemów ERP na rynku. Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie jego producenta – firmy Hogart.

Czytany 276 razy