poniedziałek, 08 luty 2021 15:17

Kto może wydawać certyfikaty energetyczne?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
świadectwa energetyczne budynków świadectwa energetyczne budynków

Certyfikat energetyczny to element działań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Sprawdź, co daje posiadanie takiego dokumentu i kto może go sporządzić.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, określający standard energetyczny nieruchomości, czyli całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji oraz chłodzenia. Elementy, które decydują o ocenie energetycznej, to m.in. użyte materiały, rodzaj konstrukcji oraz sprawność instalacji.

Jakie informacje zawiera certyfikat energetyczny?

Najważniejszymi danymi są wskaźniki: energii użytkowej (Eu), końcowej (Ek) oraz pierwotnej (Ep). Ten ostatni, prezentowany w formie graficznej (suwak energetyczny), informuje o całkowitej efektywności energetyczną budynku z uwzględnieniem efektu ekologicznego. Jego wartość umożliwia potwierdzenie zgodności z wymogami obowiązującego Prawa budowlanego.
Wskaźnik energii użytkowej mówi o rzeczywistym standardzie energetycznym budynku. Natomiast dla użytkownika nieruchomości najistotniejsza jest informacja o energii końcowej, która pozwala oszacować przyszłe koszty eksploatacji nieruchomości.

Kto jest uprawniony do sporządzania certyfikatów?

Autorem certyfikatu może być osoba, która uzyskała wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych prowadzonego przez Ministra Rozwoju. To oznacza, że spełnia poniższe warunki:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
  • posiada odpowiednie wykształcenie i uprawnienia (jeden z poniższych):
    • jest absolwentem studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera
    • ukończyła inny kierunek studiów wyższych, a dodatkowo studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
    • posiada uprawnienia budowlane w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.


Prawidłowo sporządzone świadectwo energetyczne daje rzetelną ocenę efektywności energetycznej budynku, przekładającą się na oszczędności finansowe oraz wpływ na środowisko. Warto zlecić wykonanie certyfikatu specjaliście z doświadczeniem. Godną polecenia i cieszącą się zaufaniem klientów jest firma Inwest-Bud z Torunia. Gwarantują profesjonalizm i terminowość dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz szerokiej ofercie przeglądów budowlanych, w tym: przeprowadzanie audytów energetycznych, sporządzanie charakterystyki energetycznej oraz certyfikatów energetycznych.