piątek, 05 luty 2021 17:31

Prawo spółek - rodzaje spółek

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Obsługa prawna spółek Wrocław Obsługa prawna spółek Wrocław

Jedną z pierwszych decyzji podejmowanych przy rozpoczęciu działalności gospodarczej powinno być określenie zasad prawnych, na jakich będzie funkcjonować przedsiębiorstwo.

O ile w przypadku małych firm jednoosobowych sprawa wydaje się stosunkowo prosta, o tyle w odniesieniu do spółek wskazana jest pewna wiedza. To, jaką formę przyjmie przedsięwzięcie, będzie rodzić w przyszłości określone skutki prawne, ekonomiczne oraz podatkowe. Podobnie rzecz się ma w przypadku przekształcenia prawnego istniejącego już podmiotu. Przyjrzyjmy się zatem, jakie skutki niosą za sobą poszczególne formy działalności.

Obsługa prawna spółek

  Prawo spółek obejmuje swoim zasięgiem przepisy regulujące tworzenie i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, aż po określenie metod zakończenia ich bytu na rynku.

Wspomniane przepisy w większości zawarte są w:

  • Kodeksie spółek handlowych;
  • Kodeksie cywilnym.

Obsługa prawna spółek Wrocław polega na kompleksowym doradztwie, wsparciu oraz reprezentacji przedsiębiorców, zważywszy na złożoność materii prawnej.

W zależności od statusu prawnego spółki dzielimy na:

  • jawne;
  • cywilne;
  • partnerskie;
  • komandytowe;
  • komandytowo-akcyjne;
  • z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • akcyjne.

  Już sama mnogość form powinna skłonić przyszłych bądź dotychczasowych wspólników do konsultacji swoich zamierzeń z profesjonalnym doradcą prawnym, ponieważ każda z form działalności, niesie za sobą określone prawa i obowiązki.

Ogólne aspekty prawne powstania i funkcjonowania spółek

  Spółka jawna wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego wpisu Sądowego. Odpowiedzialność partnerów dotyczy całego majątku osobistego. W zamian za to spółka zyskuje osobowość prawną upoważniającą do podejmowania wszelkich kroków prawnych związanych z jej funkcjonowaniem. Umowa spółki może być kształtowana praktycznie dowolnie i nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Spółka cywilna, rejestracja spółki w KRS nie jest konieczna, tym samym nie nabywa ona osobowości prawnej. W tym wypadku podmiotami prawnymi są wspólnicy i to w ich kompetencji leży reprezentowanie spraw spółki.

Spółki partnerskie powstały z myślą o osobach wykonujących tzw. wolne zawody. Każdy z partnerów ma zdolność reprezentowania spółki indywidualnie. Do powstania spółki niezbędna jest stosowna umowa wraz z wnioskiem o wpis do KRS.

Spółka komandytowa, mimo że nie ma osobowości prawnej, charakteryzuje się podmiotowością prawną, co oznacza, że może posiadać własność, zaciągać zobowiązania itd. W spółce funkcjonują dwa rodzaje wspólników.

Komplementariusz reprezentujący i odpowiadający za przedsięwzięcie, oraz komandytariusz odpowiadający do wysokości tzw. sumy komandytowej. Nie trzeba dodawać, że pozycja komandytariusza w spółce jest znacznie ograniczona.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej przynajmniej jeden ze wspólników jest posiadaczem akcji przedsiębiorstwa.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bytem posiadającym osobowość prawną o charakterze kapitałowym. W odróżnieniu od wcześniej wymienionych spółka z o.o. odpowiada tylko do wysokości swojego kapitału. Założenie spółki wymaga umowy, wniesienia kapitału, powołania członków zarządu oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Spółka akcyjna z uwagi na skomplikowaną materię dotyczącą jej funkcjonowania znajduje zastosowanie głównie w dużych przedsiębiorstwach lub osób korzystających ze wsparcia prawnego. Odpowiedzialność majątkowa spółki opiera się na jej własnym majątku. Oczywiście, jak nazwa wskazuje, spółka jest emitentem własnych akcji.

Zakładanie spółki

W większości przedsięwzięć wymagana jest rejestracja spółki Wrocław poprzez wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji należy zadbać o wszelkie aspekty prawne dotyczące zabezpieczenia interesów wspólników oraz samej firmy. Ponadto niezbędna może okazać się profesjonalna reprezentacja prawna, przed stosownymi urzędami. Wszystko to ma na celu usprawnienie działania spółki, uporządkowanie kompetencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla jej funkcjonowania w przyszłości.

Likwidacja spółki

Podobnie jak w przypadku powstania, likwidacja spółki także powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich stosownych przepisów. Zaniedbanie czegokolwiek może skutkować np. tym, że osoba nieuprawniona dokona w imieniu przedsiębiorstwa czynności niosących za sobą skutki prawne. Mogą to być między innymi: sprzedaż, zakup, wynajem, zawarcie umowy handlowej itp. Prawidłowo przeprowadzona likwidacja jest niezbędna także w przypadku podziału składników majątkowych pozostałych po spółce.

Usługi księgowe dla spółek

Jak wynika z powyższego, w przypadku przedsiębiorstw objętych prawem spółek nie ma możliwości prowadzenia szeroko pojętych spraw rachunkowych samodzielnie. Wymagane jest do tego celu utworzenie stosownego działu księgowego zatrudniającego osoby legitymujące się odpowiednio wysokimi uprawnieniami zawodowymi. Wiąże się to z koniecznością zbudowania zakładowego planu kont, prowadzenia stosownej sprawozdawczości, na bilansie rocznym kończąc. W celu ograniczenia ogromnych kosztów generowanych przez taki zespół warto wziąć pod uwagę outsourcing księgowy, zlecając zadania rachunkowo-podatkowe firmie zewnętrznej.

Zakładanie spółki online

Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość dokonania niezbędnych czynności prawnych, jak i prowadzenia ksiąg za pośrednictwem sieci internetowej. Obecne systemy zabezpieczające umożliwiają tego typu usługi, mimo że prace legislacyjne nad przepisami dostosowującymi aktualną sytuację pandemiczną nie zostały jeszcze zakończone.

Prawo spółek jest materią szalenie złożoną, wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. Korzystanie z doradztwa, a jeszcze lepiej pełnej obsługi prawnej i księgowej spółki od lat jest czymś oczywistym. Zatem kontakt z kancelarią prawną należy potraktować, jako niezbędny ruch na drodze do sukcesu.